Search
Close this search box.

משפטים חדש

ערכו: חנה ערמוני – “שרה” ושרגא לביא – “שלמה”

תאריך הארועפ ר ו ט ג ז ר ד י ןהערות
15.7.1941אליהו עמיקם (קשאק) – 5 שנות מאסר
12.1.1942מיכאל בן יוסף (דומשביצקי) – 10 שנות מאסר
3.2.1942יהושע זטלר – 15 שנות מאסר
25.2.1942יהושע ישראלי (בקר) – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
25.2.1942ניסים ראובן – 14 שנות מאסר
27.4.1942משה סבוראי – מאסר עולםהופחת ל- 10 שנים
27.4.1942יעקב אליאב (לבשטיין)- מאסר עולםהופחת ל – 10 שנים
9.8.1942משה בר גיורא (דופיין)- 10 שנות מאסרהופחת ל – 7 שנים
9.8.1942ישראל תבואה – 10 שנות מאסרהופחת ל – 7 שנים
9.2.1944אליעזר בן עמי – 6 שנות מאסר
20.4.1944נחמה סרולביץ – 4 שנות מאסר
29.5.1944צבי תבורי (בליטשטיין) – 7 שנות מאסר
13.6.1944דוד המאירי בגין- 12 שנות מאסר
19.6.1944חיסיה שפירא (ראובני)- 4 שנות מאסר
20.6.1944אנשל שפילמן – 10 שנות מאסר
27.6.1944מתתיהו שמואלביץ – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
10.1.1945אליהו חכים – נידון למוותעלה לגרדום 22.3.1945
10.1.1945אליהו בית צורי– נידון למוותעלה לגרדום 22.3.1945
27.5.1946פטר מרטוש (ב. דורם)– 6 שנות מאסר
3.6.1946יהודה פדר (בר גיורא)- 6 שנות מאסר
3.6.1946ניסים ענבי – 4 שנות מאסר
3.6.1946צבי פריזנט – 3 שנות מאסר
6.6.1946גאולה כהן – 9 שנות מאסר
6.6.1946נתן מרפיש – 9 שנות מאסר
12.8.1946אפלבוים חיים – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946בן הר אברהם (בכר) – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946בקמן אסתר (גרינשטיין) – נידונה למאסר עולם
12.8.1946יהודית רבדל (יחזקאל) – נידונה למאסר עולם
12.8.1946מלכה הפנר (גרניביץ) – נידונה למאסר עולם
12.8.1946ורקשטל פרידה (ברלין) – נידונה למאסר עולם
12.8.1946שמשון וילנר – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946פרחי כהן – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946משה ערמוני (קסטנבוים) – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946זאב שועלי (פוקס) – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946יצחק מרקוביץ – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946אשר רצון – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946נסים גרשון – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946יוסף אריה – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946נחום מזרחי – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946גבריאל ורקשטל – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946יוסף דר – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946יוסף דרורי (פרנקפורט) – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946ידידיה טל (מיטרני)- נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946גרשון סלוטור – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946שמעון סינוני – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
12.8.1946ניסים פנסו – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
28.8.1946יעקב אלקלעי – נידון למוותהוחלף למאסר עולם
17.3.1947משה ברזני – נידון למוותפוצץ עצמו 22.4.1947
17.3.1947מאיר פינשטיין – נידון למוות (איש אצ”ל)פוצץ עצמו 22.4.1947
11.9.1947בטי קנוט – 1 שנת מאסר בבלגיה
11.9.1947יעקב אליאב (לבשטיין) – 8 חודשי מאסר בבלגיה
1.11.1947מאיר גולן (דוידוביץ) – 10שנות מאסר
1.11.1947אברהם כהן – 10שנות מאסר
10.11.1947אליהו דהן – 20שנות מאסר
10.11.1947חיים אחישר (אקהייזר)- 20שנות מאסר
17.11.1947יורם שיאון (ירוחם קרובלניק)- מאסר עולם
17.11.1947מרדכי סופר – מאסר עולם
1.12.1947אברהם חמילבסקי (שרייבר) – מאסר עולם
1.12.1947יוסף שלם – מאסר עולם
1.12.1947רבקה אליאב (ליפנר) – מאסר עולם
11.12.1947יוסף זלוצ’בסקי – מאסר עולם
24.2.1948חיים בן ישראל (גולדמן) – 10שנות מאסר

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?