Search
Close this search box.

פעולות על דרכי תחבורה ותקשורת

  • בית
  • >
  • פעולות על דרכי תחבורה ותקשורת

ערכו: חנה ערמוני – “שרה” ושרגא לביא – “שלמה”

תאריך הארועפרוט הארועמקום הארוע
23.7.1945בפעולה משותפת עם האצ”ל, פוצץ גשר ומסילת ברזלליד יבנה
1.11.1945בפעולה משותפת עם האצ”ל, הותקף צומת מסילות ברזללוד
2.4.1946פצוץ גשר נעמן ומסילת ברזלגשר נעמן
1.5.1946נסיון לפוצץ את אונית המלחמה “שוורון”
26.9.1946התקפה על משמרות צבאיים בכביש לודלוד
26.9.1946התקפה על משמרות צבאיים בכביש חיפה תל אביב
30.9.1946נורו חיילים בריטים במכונית צבאיתכביש לוד
30.9.1946התקפה על מכונית צבאיתכביש חיפה
9.10.1946הותקפה רכבת מובילה צבא בריטי בקו חיפה קנטרה
9.10.1946מכונית משטרה עלתה על מוקש ונפגעהכביש ירושלים יפו
14.10.1946מכונית משטרה הותקפה ונתרסקה
16.10.1946ניתוק קו הטלגרף הראשיחיפה תל אביב
17.10.1946מכונית צבאית בריטית עלתה על מוקשליד בית ליד
18.10.1946מכונית צבאית בריטית עלתה על מוקשליד פתח תקוה
18.10.1946מוקשו כבישי בנימינה וחדרה
18.10.1946 נחסמו במוקשים כבישי הארץ בסביבת נתניה, פתח תקוה ,בנימינה וחדרה
20.10.1946ניתוק קו הטלגרף הראשיחיפה תל אביב
20.10.1946ניתוק קו הטלגרף הצבאיחיפה תל אביב
20.10.1946חבלה בכבל תת קרקעי והטמנת מוקש מלכודתליד חדרה
20.10.1946מכונית ג’יפ צבאית עלתה על מוקשליד ראשון לציון
20.10.1946מכונית צבא הותקפה
21.10.1946התקפה על רכבת מיוחדת על יד ביתרמבואות ירושלים
21.10.1946התקפה על מכונית צבאיתליד חיפה
22.10.1946פוצצה רכבת בעזרת מוקשליד ירושלים
23.10.1946הותקפה ונתרסקה מכונית צבאיתבסביבת חדרה
24.10.1946ניתוק קו טלגרף צבאי ירושלים – בירות וירושלים קהיר
27.10.1946הותקפה שיירה צבאית , שחזרה משמירה על העוצרירושלים
29.10.1946מכונית צבאית פוצצה על ידי מוקשליד רעננה
31.10.1946הותקפה מכונית צבאיתבסביבת וילהלמה
1.11.1946הותקפה מכונית צבאיתליד חיפה
1.11.1946הותקפה רכבת בקו חיפה לוד
1.11.1946פוצצה מסילת ברזלליד קלקיליה
2.11.1946התקפה על שיירה של מכוניות צבאיות בכביש יפו לוד
4.11.1946ניתוק קו טלגרף צבאי ירושלים בירותחדרה- פרדס חנה
4.11.1946רכבת הורדה מן הפסים וניזוקהליד ראש העין
4.11.1946רכבת עלתה על מוקשליד ביתר
5.11.1946הותקפה רכבת משא בקו חיפה לודבקרבת קלקיליה
5.11.1946הותקפה רכבת בקו ירושלים לודליד תחנת ביתר
6.11.1946ניתוק קו טלגרף צבאי ירושלים בירותליד זכרון יעקב
1.11.1946נעקרו פסי מסילת ברזל לאורך 80 מטר בקו חיפה לודבסביבת קלקיליה
10.11.1946ניתוק קו טלגרף צבאי ירושלים בירותליד חדרה
13.11.1946הותקפה קרונית רכבת בקו ירושלים לוד
11.11.1946ניתוק קו טלגרף צבאי ירושלים בירותבסביבת רעננה
13.11.1946הותקפה רכבת משאליד תל אביב
13.11.1946מכונית משטרה עלתה על מוקשירושלים
14.11.1946התקפה על מכונית משמר שוטרים בריטיםמבואות ירושלים
15.11.1946התקפה על רכבת משורינת בקו חיפה לודדרומית לבנימינה
17.11.1946פוצץ ג’יפ צבאיליד שרונה
25.11.1946שתי מכוניות צבאיות הותקפליד בית דגן
2.12.1946ג’יפ צבאי פוצץ על ידי מוקשליד ירושלים
2.12.1946ג’יפ צבאי פוצץ על ידי מוקשליד בנימינה
3.12.1946ג’יפ צבאי פוצץ על ידי מוקשליד כפר ויתקין
3.12.1946עלה על מוקש, ג’יפ צבאיחיפה
2.1.1947ג’יפ צבאי פוצץ על ידי מוקשליד פתח תקוה
2.1.1947מכונית משטרה עלתה על מוקשתל אביב
3.1.1947מכונית צבאית שמוקשה התפוצצהליד וילהלמה
4.1.1947מכונית צבאית עלתה על מוקשרעננה
4.1.1947ג’יפ צבאי עלה על מוקש חשמליכפר סירקין
4.1.1947מכונית צבאית שמוקשה התפוצצהחיפה
16.1.1947פיצוץ כבל טלגרפי תת קרקעיליד חדרה
20.2.1947נחתכו חוטי טלפון בדרך ירושלים – רמלהב- 14 מקומות
22.2.1947מוקשו שתי מכוניות צבאיותירושלים
22.2.1947משאית עמוסה בריטים הותקפה ליד ביה”ח האיטלקי בדרך רמאללה לטרון
22.2.1947מוקשה מכונית צבאית ברחוב סנט פאולירושלים
23.2.1947מוקשה מכונית צבאית ברחוב יפו פנת רחוב הטוריםירושלים
29.2.1947התקפה על רכבת צבאית בקו קהיר לודצפונית לרחובות
2.3.1947מכונית צבאית עלתה על מוקשחדרה
2.3.1947מכונית בריטית עלתה על מוקשראשון לציון
4.3.1947מכונית משא צבאית פוצצה במוקש חשמליראשון לציון
5.3.1947הותקפו כלי רכב צבאיים בגבולות האזור הנצורירושלים
7.3.1947הותקפה מכונית מטה של האויב בכביש חיפה תל אביבליד חדרה
8.3.1947מכונית משא צבאית פוצצה במוקש ליד בית המדידותתל אביב
8.3.1947הותקפה שיירת משוריניםליד אבן יהודה
8.3.1947מכונית צבאית עלתה על מוקשחיפה
13.3.1947הותקפה ברימונים מכונית צבא בגבולות האזור הנ צורבדרך יפו תל אביב
10.3.1947הותקפה מכונית מטה בריטיתליד רמת גן
11.3.1947הותקפה מכונית מטה בריטיתליד אבן יהודה
12.3.1947הותקפה מכונית מטה בריטיתליד שרונה
13.3.1947הותקפה רכבת נפטליד קלקיליה
13.3.1947הותקפה רכבתליד בית צפפה
14.3.1947הותקפה רכבתליד באר יעקב
14.3.1947שלושה מוקשים התפוצצו מתחת לרכבתליד רחובות
16.3.1947ג’יפ צבאי עלה על מוקשירושלים
31.3.1947מכונית צבאית עלתה על מוקש חשמליחיפה
2.4.1947שתי רכבות הותקפו בקרבת תל אביב וסמוך לבנימינה
16.4.1947שתי מכוניות צבאיות הועלו באשתל אביב
18.4.1947הותקפה מכונית צבאית
20.4.1947מכונית צבאית התפוצצה על ידי מוקשרמת זאב
22.4.1947פוצצה רכבת צבאית שבאה ממצריםליד רחובות
23.4.1947שתי מכוניות ממשלתיות עלו על מוקשליד לוד
16.5.1947פוצצה מכונית הבולשת הבריטיתחיפה
21.5.1947מוקש חשמלי התפוצץ מתחת מכונית משטרהתל אביב
26.7.1947ניתוק כבל טלגרף והטמנת מוקש מלכודתליד מוצא
16.7.1947מוקשה משאית צבאיתפתח תקוה
18.7.1947הותקפה בפצצות תבערה מכונית משטרה משורינתירושלים
18.7.1947הותקפו בנשק אוטומטי ורימונים שתי מכוניות צבאירושלים
18.7.1947הותקפה מכונית צבאיתחיפה
18.7.1947הותקפה מכונית צבאיתירושלים
18.7.1947הותקפה מכונית צבאיתליד כפר בילו
19.7.1947הוטלו פצצות תבערה על מכונית משטרהירושלים
19.7.1947הותקפה מכונית צבאיתירושלים
20.7.1947רכבת משא בקו יפו לוד עלתה על מוקש
20.7.1947התפוצץ מוקש תחת רכבת משאליד חיפה
20.7.1947הותקפה במוקש מכונית צבאליד רעננה
21.7.1947הותקפה מכונית צבא בכביש חיפה תל אביב
21.7.1947הופעל מוקש מתחת למכונית משטרהחיפה
21.7.1947יחידות לח”י התקיפו מכוניות צבאיות ושוטרים בריטיםחיפה
22.7.1947הותקף משורין בפצצות תבערהירושלים
22.7.1947הוטלו רימונים לתוך מכונית צבאירושלים
22.7.1947הותקפה בנשק אוטומטי מכונית של רא”ףירושלים
22.7.1947פוצצה מכונית צבאית על ידי מוקש חשמליחיפה
23.7.1947הותקפו שתי מכוניות צבאליד ראשון לציון
23.7.1947הותקפה מכונית משמר של מפקד צבא במחוז השומרוןכביש חיפה ת”א
23.7.1947פוצצה מכונית צבאיתליד ראשון לציון
23.7.1947פוצצה מכונית צבאיתליד רעננה
23.7.1947פוצצה מכונית צבאיתליד תל צור
23.7.1947פוצץ קרון רכבתליד עזה
23.7.1947מכונית צבאית עלתה על מוקשחיפה
24.7.1947פוצצה מכונית צבאיתירושלים
24.7.1947גשר רכבת בין בנימינה לזכרון יעקב פוצץ
24.7.1947הוטמנו מוקשים וחובל גשר רכבת בקו ראשי חיפה קנטרהליד בנימינה
24.7.1947מכונית משטרה עלתה על מוקשירושלים
25.7.1947הונחו מוקשים ונורו יריות על משמרות הצבא והמשטרהחיפה
7.8.1947חובלה מסילת ברזלליד עזה
7.8.1947פוצצה רכבתליד חיפה
7.8.1947מכונית מטה צבאית ומכונית שדה פוצצוליד חדרה
9.8.1947שני מוקשי מגע התפוצצו תחת קטר הרכבת הצבאית בקו לוד חיפה
11.8.1947יחידות לח”י התקיפו ביריות שלוש מכוניות צבאיותבדרום
21.8.1947מכונית צבאית בריטית עלתה על מוקש דרכיםליד נתניה
26.10.1947גשר עץ שהוקם במקום ששופץ הועלה באש ונשרףליד בנימינה
9.12.1947ג’יפ סיור הותקףחיפה

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?