Search
Close this search box.

עיטור על״ה חדש

 • בית
 • >
 • עיטור על״ה חדש

עיטור לוחמי המדינה

חלוקת “עיטור לוחמי המדינה” החלה בשנת 1968.
העיטור מוענק לכל מי שהיה חבר באחד הארגונים הצבאיים, או בעלי אופי צבאי, אשר לחמו לתקומת המדינה משנת 1909 עד קום המדינה.
בנוסף, כל מי שהשתייך לאחד הארגונים או המסגרות המפורטים להלן לתקופה של שישה חודשים לפחות לפני קום המדינה
(פרט לאנשי גח”ל/מח”ל שלגביהם לא תחול מגבלה של זמן),
יהיה זכאי, על-פיי הקביעה של ועדת השרים לענייני סמלים וטקסים, לעיטור:

 • השומר
 • ניל”י
 • ההגנה
 • אצ”ל
 • לח”י
 • זכאי אות ההתנדבות.
 • המשמר
 • זכאי אות הלוחם בנאצים.
 • אסורי שלטון המנדט.
 • כל הגופים והארגונים אשר עסקו ב”העפלה” וב”בריחה”.
 • המתנדבים למשטרת המנדט ולנוטרות.
 • חיילי הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה.
 • חיילים במסגרת צבאות בנות ברית, לוחמי מחתרת, פרטיזנים ומורדי הגטאות הלוחמים וחברי המחתרת במחנות המוות, בתופת מלחמת העולם השנייה.
 • אנשי גח”ל ומח”ל.

במקרה שזכאי ל”עיטור לוחמי המדינה” הלך לעולמו, רשאי קרוב משפחה מדרגה ראשונה
(אלמן, אלמנה, בן, בת, אב, אם, אח, אחות) להגיש בקשה לקבלת אות או לקבלת תחליף,
במקרה של אובדן האות או בלאי.

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?