Search
Close this search box.

סמל לח״י חדש

 • בית
 • >
 • סמל לח״י חדש
מאת: בן עמי (חסין) אליעזר - ״יחזקאל״

כיצד נולד סמל לחי? 

 • רעיון הסמל נולד בחטיבה הלוחמת ש לחי בירושלים בפיקודו של יהושעזטלר – “הפלחבמחצית הראשונה של שנת 1948 עוד בטרם הוכרזההמדינה עלידי דוד בן גוריון. מאחר ותוכנית החלוקה שנתגבשה, קבעהכי ירושלים תהיה מחוץ לתחום המיועד למדינה היהודית, החליטו זטלרוחבריו כי צריך למצוא סמל שיסמל את ייחודה של ירושלים ומחויבותנואליה. כתוצאה מכך, בחרנו בסיסמהאם אשכחך ירושלים תשכח ימיניאשר נכתבה מתחת לסמל  שבועת הצדעה ביד ימין קפוצה למחצה ורקשתי אצבעות מורמות כלפי מעלה (אצבעות מורה ואמה).
   
 • בחודש מרץ 1948, כחודש לאחר ששוחררתי מהכלא המרכזי בירושלים,ב– 9.2.1948, זומנתי לפגישה של אנשי לחי, שהתקיימה ברמת גן,במשרדו של דוד גוטליב – “עמיחי“, מפקד הפעולות בירושלים וסגנו שלזטלר. “עמיחיירד לשפלה על מנת לארגן את הסיוע לירושלים. במהלךפגישתנו אמר ליעמיחי“: “לייזר! אולי תצייר לנו את הסמל שלנובירושלים?” שאלתיו: “מה זה בדיוק?” “עמיחיהדגים לי את ההצבעהביד ימין עם שתי האצבעות המורמות ומוסיף בדבריו כי למטה צרכיםלהופיע, בקשת או בקו ישר, המילים: “אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני“.בו במקום ציירתי את היד המצביעה והוספתי את הכתוב למטה כמתוארלהלן.
   
 • באוגוסט 1949, כשעבדתי בתור מנהל עבודה בנחל הפוקרה, ליד מעלהעקרבים, בדרך הישנה לאילת, פנה אלי חבר לחי צבי שהמי(פינקלשטיין) – “דני הזקן“, מפקד המחנה של אותו האזור שבו סללנו אתהכביש לאילת, בפיקוד דרום, תחת אחריותו של חיל ההנדסה, באומרו: “ליזר! צייר לנו את הסמל מירושלים“. נעניתי לבקשתו ובמשך יומייםציירתי את הסמל הנל על קיר תומך של הסיבוב השלישי מלמעלהבמעלה העקרבים. גובהו היה כ-5 מטר ורוחבו כ-8 מטר.
   
 • כעבור שנים נודע לי כי עדינה, שהייתה האחראית על עבודת העמותה,הציעה לבחור את הסמל הנל כסמל של לחי עבור דגל לעמותהלאירועים ולהופעות.
  חבר לחי קריאל גרדוש – “דושצייר אף הוא את הסמל הנל בביתהמעצר ביפו (ליד השעון המפורסם) לאחר שנאסר עם חברי לחיבעקבות חיסולו של הרוזן ברנדוט ב-17 לספטמבר 19488.

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?