Search
Close this search box.

חברת לח״י יפה בדיאן – ״אביבה״ הלכה לעולמה

בצער רב אנו מודיעים על פטירתה של החברה יפה בדיאן. ההלוויה תצא מחר, יום שני, 20.6.2016, בשעה 15:00, משער גאולה בבית העלמין ירקון.
יושבים שבעה בבית המנוחה ברח’ הלפרין 5, תל אביב.

יפה נולדה ב־20.12.1928 בארץ־ישראל, בעיר עזה, להוריה שאול ולאה דרומי, יוצאי לטביה. אביה היה ציוני וחבר הועד הציוני בפרם (אורל) שברוסיה. הוא עלה ארצה בשנת 1921 תחילה התיישב בבאר־שבע ולאחר־מכן היה ממייסדי הקהילה היהודית בעזה (18 משפחות). היה חבר נאמן במפלגה הרוויזיוניסטית.
יפה למדה בגימנסיה ‘הרצליה’ בתל־אביב. האוירה והחינוך שקיבלה בבית הוריה הכינו אותה נפשית להצטרף לתנועה לוחמת. בשנת 1944, בעודה תלמידת המחלקה השישית בגימנסיה, גוייסה ללח”י בהמלצת בן־דודה הרצל עמיקם, שהיה פעיל במחתרת ואחד מ־20 הבורחים ממחנה המעצר בלטרון. בראשית דרכה הועסקה במחלקת הנוער, בהפצת חומר הסברה ברחובות, בבתי שעשועים, בתיבות דואר ובבית־הספר. במרוצת הזמן הועברה למחלקת המודיעין (מחלקה ו’), בה עסקה בפעילות ענפה: מעקב אחר חשודים בשיתוף פעולה עם הבריטים ואחר תנועת חיילים, בלשים ושוטרים. לימים באה בקשר עם עיתונאים, לשם קבלת מידע חסוי.

בספטמבר 1947 הועברה למחלקה ו’ בירושלים. היא הופעלה גם בשליחויות מסוכנות, כמו העברת מזוודה מלאה בחומר נפץ מתל־אביב לירושלים. אז כבר החלו המאורעות שלאחר החלטת האו”ם על חלוקה, וכביש ירושלים–תל־אביב היה נתון תחת אש הכנופיות הערביות. האוטובוס בו הגיעה לתל־אביב, הותקף בשובו לירושלים ונשרף כליל. מזלה שהתעכבה בעיר ולא הספיקה לנסוע בו.

עם הקמת מחנה לח”י בליפתא בירושלים, עבדה בו כפקידה וכשדרית. היא השתתפה בפעולת דין־יאסין, ועם צאת הבריטים מירושלים, נטלה חלק בניסיון לכיבוש המבנים שפונו על־ידם וכן בניסיון הפריצה לעיר העתיקה, פעולה בה נהרגו כמה לוחמי לח”י על מה שכונה ‘קיר המות’. עם העברת המחנה לטלביה, המשיכה בשידורים לתל־אביב. לאחר הוצאתו להורג של הרוזן ברנדוט וחיסול המחנה, עברה יפה לתל־אביב ושימשה כמקשרת של ד”ר אלדד.

עם קום מדינת ישראל, נחשדה יפה בהשתייכות למחתרת ‘מלכות ישראל’ ונאסרה ב־.1952 היא נדונה לארבע שנות מאסר ושוחררה לאחר ריצוי עונש של שנה וחצי. לאחר שיחרורה נישאה לזאב בדיאן, חברה במחתרת. היא סייעה בהוצאת הירחון ‘הסולם’. עבדה בהתאחדות הסוחרים ולמדה באוניברסיטה הפתוחה ובאוניברסיטת תל־אביב. ב־ד’ באלול תשנ”ז–5.9.1997 התאלמנה מבעלה. לזוג בדיאן שני ילדים: אורית ויאיר.

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?