Search
Close this search box.

האזכרה השנתית לשני אליהו

היום ציינו 72 שנה להעלאתם לגרדום של שני האליהו.
שני אליהו, אליהו חכים ואליהו בית צורי, נשלחו בשנת 19444 על ידי מחתרת לח”י להתנקש בחייו של הלורד מוין – השר הבריטי לענייני המזרח התיכון. השניים הצליחו במשימתם אך נתפסו, נשפטו והועלו לגרדום בקהיר בח’ בניסן התשע”ה (22 במרץ 1945). הם נקברו בבית העלמין היהודי בקהיר ורק 30 שנה לאחר מכן הועלו גופותיהם ארצה ביוזמתו של האיש ששלח אותם למשימתם, חבר מרכז לחי”י – יצחק שמיר. הטקס התקיים בחלקת קברם של שני האליהו בהר הרצל. בטקס השתתפו בני המשפחה, חברי לח”י, אוהדים ונציגי העמותה. הטקס אורגן על ידי העמותה.

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?