About

אודות העמותה

“העמותה להנצחת מורשת לוחמי חרות ישראל (לח”י) וחלליהם” (לשעבר “האגודה להנצחת חללי לח”י”),
הינה עמותה הרשומה אצל רשם העמותות מיום 31.8.86 ומספרה 58-002-385-1,
שוכנת בבית יאיר – הבית בו נרצח אברהם שטרן – יאיר, בשכונת פלורנטין, בתל אביב.

מטרות העמותה הן לשמר בזיכרון הציבור את פועלם של לוחמי חרות ישראל (לח”י), את מלחמתם ומורשתם, להנציח את חללי לח”י בין אם באופן אישי ובין אם כקבוצה, לטפח את מורשת לח”י ולנקוט בכל פעולה הקשורה בקידום מטרות העמותה, לרבות: שימור ופיתוח הפעילות ב”בית יאיר”, תערוכות, אנדרטאות, איסוף ושימור של מידע והוצאה לאור של ספרים, עיתונים, כתבי עת, סרטים, קלטות ופרסומים אחרים הקשורים עם פעילות לח”י, פעילות לוחמיו וחלליו.

תחום פעילותה מקיף את הנושאים הבאים:

  • קיום אירועים ציבוריים הקשורים בהנצחת דברי – ימיה של לח”י ולוחמיה.
  • עריכת ימי עיון, בעיקר לתלמידים וסטודנטים, בנושאים הקשורים למורשת לח”י.
  • היענות לפניות של מוסדות ואירגונים להרצאות והסברה בנושא לח”י.
  • הפקת סרטי וידאו להנצחת המלחמה לתקומת ישראל בכלל ולח”י בפרט.
  • תעוד ההיסטוריה במסגרת הארכיון.

פעילות העמותה מתייחסת לכל תקופת השלטון הבריטי בארץ ישראל, עד וכולל מלחמת השחרור.

לביצוע משימות חשובות אלו, נבנתה תשתית אנושית וארגוניתהמורכבת מקומץ חברי מחתרת ותיקים בצירוף קומץ מדור ההמשך הנמנים על צאצאי הלוחמים, להוציא אל הפועל את מלאכת ההנצחה והתיעוד.