Search
Close this search box.

ישראל אלדד – מכתבים נבחרים 1995-1944 – בעריכת זאב גולן

65

ישראל אלדד היה אחד משלושת מנהיגי לח”י. הוגה דעות שהניח את אבני היסוד למלכות ישראל ושברח מהמעצר הבריטי. מורה בתיכון שפוטר בהוראת רה”מ דוד בן-גוריון. עורך ירחון “סולם” המהפכני. ממייסדי “התנועה למען ארץ ישראל השלמה”. בעל טורים ב”הארץ” וב”ידיעות אחרונות”.

ישראל אלדד היה אחד משלושת מנהיגי לח”י. הוגה דעות שהניח את אבני היסוד למלכות ישראל ושברח מהמעצר הבריטי. מורה בתיכון שפוטר בהוראת רה”מ דוד בן-גוריון. עורך ירחון “סולם” המהפכני. ממייסדי “התנועה למען ארץ ישראל השלמה”. בעל טורים ב”הארץ” וב”ידיעות אחרונות”.

במכתבים שנבחרו לכרך זה, איש המחתרת הלוהט כותב כבעל וכאבא המתחשב בסבלה של משפחתו. בעל הדוקטורט בפילוסופיה שתרגם את פרידריך ניטשה לעברית מביע את דעתו על תרבות המערב בכלל וגרמניה בפרט. תלמידו-מעריצו של אורי צבי גרינברג פונה אליו בענייני שירה ופוליטיקה, ואיש המחתרת לשעבר שופך את נפשו בפני “רב האסירים”, הרב אריה לוין.

המכתבים שאסף העורך זאב גולן מאפשרים מבט לתוך נפשו של אחד המהפכנים העבריים החשובים שסייעו בהקמת המדינה. המכתבים עוסקים בעניינים אישיים וגם בקביעות דתיות, פוליטיות ותרבותיות שהיו והן עודן רלוונטיות להמשך קיומה של מדינת ישראל ולסיכוי שעם ישראל יעלה על הסולם המוביל לגאולה השלמה.

בספר מכתבים שכתב אלדד לאשתו בתיה ולבתו נעמה מבית הכלא וממחנה המעצר, לבנו אריה אלדד לסיני במלחמת יום הכיפורים, לאורי צבי גרינברג, לרב אריה לוין, ולש”י עגנון, לאנשי מחתרת לשעבר ולאנשי תרבות ישראליים.

הצטרפו לרשימת התפוצה

האם מכיר / קשור לחבר לח"י?